دانشگاه های ایران  

بازگشت   دانشگاه های ایران > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:25: 25 25
:17: 17 17
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:28: 28 28
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:16: 16 16
:8: 8 8
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:27: 27 27
:11: 11 11
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:red_indian: Red Indian Red Indian
:eek: Eek Eek
:throb: Throb Throb
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:pray: Pray Pray
:down: Down Down
:swoon: Swoon Swoon
:in_love: In Love In Love
:photo: Photo Photo
:dizzy: Dizzy Dizzy
:stoned: Stoned Stoned
:horse: Horse Horse
:no_clue: No Clue No Clue
:crybaby: Crybaby Crybaby
:sniper: Sniper Sniper
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:smile: Smile Smile
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:flowers: Flowers Flowers
:watsup: Watsup Watsup
:mobile: Mobile Mobile
:sad: Sad Sad
:firefox: Firefox Firefox
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:lol: Lol Lol
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:lamo: Lamo Lamo
:punk: Punk Punk
:drool: Drool Drool
:taz: Taz Taz
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:pirate: Pirate Pirate
:doctor: Doctor Doctor
:stretcher: Stretcher Stretcher
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:offtopic: Offtopic Offtopic
:dance: Dance Dance
:sos: Sos Sos
:hmm: Hmm Hmm
:no2: No2 No2
:crazy: Crazy Crazy
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:shy: Shy Shy
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:friend: Friend Friend
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:naughty: Naughty Naughty
:samui: Samui Samui
:fish: Fish Fish
:unsure: Unsure Unsure
:love: Love Love
:rlol: Rlol Rlol
:evil: Evil Evil
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:tomato: Tomato Tomato
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:ranting: Ranting Ranting
:duel: Duel Duel
:third: Third Third
:king: King King
:play_ball: Play Ball Play Ball
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:surrender: Surrender Surrender
:idea: Idea Idea
:osama: Osama Osama
:diablo: Diablo Diablo
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:homestar: Homestar Homestar
:notme: Notme Notme
:cry: Cry Cry
:smoke: Smoke Smoke
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:sly: Sly Sly
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:flex: Flex Flex
:walkman: Walkman Walkman
:mad2: Mad2 Mad2
:rotfl: Rotfl Rotfl
:fight: Fight Fight
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:kwasny: Kwasny Kwasny
:pray2: Pray2 Pray2
:drag: Drag Drag
:talk: Talk Talk
:jester: Jester Jester
:photo2: Photo2 Photo2
:dj: Dj Dj
:strange: Strange Strange
:hug: Hug Hug
:nuke: Nuke Nuke
:crying: Crying Crying
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:hi: Hi Hi
:newyear: Newyear Newyear
:cop: Cop Cop
:smile2: Smile2 Smile2
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:football: Football Football
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:music: Music Music
:saddam: Saddam Saddam
:fireman: Fireman Fireman
:tooth: Tooth Tooth
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:rifle: Rifle Rifle
:em: Em Em
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:time: Time Time
:laugh: Laugh Laugh
:puppy: Puppy Puppy
:drooling: Drooling Drooling
:think: Think Think
:kicking: Kicking Kicking
:pizza: Pizza Pizza
:doh: Doh Doh
:stupid: Stupid Stupid
:hysterical: Hysterical Hysterical
:ok: Ok Ok
:death: Death Death
:spam: Spam Spam
:hockey: Hockey Hockey
:nono: Nono Nono
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:sick: Sick Sick
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:whistle: Whistle Whistle
:nene: Nene Nene
:santa: Santa Santa
:fishhit: Fishhit Fishhit
:vampire: Vampire Vampire
:love2: Love2 Love2
:rockon: Rockon Rockon
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:listen: Listen Listen
:rap: Rap Rap
:eat: Eat Eat
:threat: Threat Threat
:kiss: Kiss Kiss
:pokey: Pokey Pokey
:dots: Dots Dots
:sweat: Sweat Sweat
:innocent: Innocent Innocent
:phone: Phone Phone
:disgust: Disgust Disgust
:starwars: Starwars Starwars
:hoover: Hoover Hoover
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cry2: Cry2 Cry2
:smurf: Smurf Smurf
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:smartass: Smartass Smartass
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:flower: Flower Flower
:wallbash: Wallbash Wallbash
:man: Man Man
:rtfm: Rtfm Rtfm
:finger: Finger Finger
:tongue: Tongue Tongue
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:thumbup: Thumbup Thumbup
:lady: Lady Lady
:puke: Puke Puke
:drive: Drive Drive
:tastey: Tastey Tastey
:jockey: Jockey Jockey
:pimp: Pimp Pimp
:dntknw: Dntknw Dntknw
:stressed: Stressed Stressed
:hurray: Hurray Hurray
:nyam: Nyam Nyam
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:sorry: Sorry Sorry
:hitler: Hitler Hitler
:no: No No
:cowboy: Cowboy Cowboy
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:fox: Fox Fox
:wc: Wc Wc
:na: Na Na
:sailor: Sailor Sailor
:first: First First
:tv: Tv Tv
:lookaround: Lookaround Lookaround
:rip: Rip Rip
:euro: Euro Euro
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:toilet: Toilet Toilet
:laught: Laught Laught
:question: Question Question
:drunk: Drunk Drunk
:thinking: Thinking Thinking
:kid: Kid Kid
:plane: Plane Plane
:donatello: Donatello Donatello
:sun: Sun Sun
:icecream: Icecream Icecream
:oops: Oops Oops
:detective: Detective Detective
:specool: Specool Specool
:holiday: Holiday Holiday
:nonono: Nonono Nonono
:crutch: Crutch Crutch
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:sleep: Sleep Sleep
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:wink: Wink Wink
:nerd: Nerd Nerd
:scared: Scared Scared
:fishing: Fishing Fishing
:victory: Victory Victory
:mad: Mad Mad
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:excl: Excl Excl
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:42m: 42 42
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:2x1: 21 21
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:5i5: 55 55
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:41y: 41 41
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:4u7: 47 47
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:2g6: 26 26
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است


Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs